شهادت امام جعفر صادق

.•¤* دانلودمرثیه سرایی ویژه شهادت امام جعفر صادق (علیه السلام) *¤•.

دانلود مداحی ویژه شهادت امام جعفر صادق علیه السلام از حاج محمودکریمییاحق امام حسن مجتبی علیه السلام پشت وپناه تون

[=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]محمود کریمی[/]

[=Georgia, Times New Roman, Times, Serif][/] [=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]کنزالحقایق[/] [=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]Play[/] [=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]Download[/]
[=Georgia, Times New Roman, Times, Serif][/] [=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]امشب از روضه های تو زارم[/] [=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]Play[/] [=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]Download[/]
[=Georgia, Times New Roman, Times, Serif][/] [=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]ای مدینه بنگر در سوز و در گدازم[/] [=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]Play[/] [=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]Download[/]
[=Georgia, Times New Roman, Times, Serif][/] [=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]غم رو دلم میشینه[/] [=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]Play[/] [=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]Download[/]
[=Georgia, Times New Roman, Times, Serif][/] [=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]شب مرغ را اسیر کمند می کنی[/] [=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]Play[/] [=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]Download[/]
[=Georgia, Times New Roman, Times, Serif][/] [=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]گرچه آخر به لبانم[/] [=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]Play[/] [=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]Download[/]
[=Georgia, Times New Roman, Times, Serif][/] [=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]از غریبی امان ای دل[/] [=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]Play[/] [=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]Download[/]