سوّل و سالت و سؤال و سیل

آیا این کلمات هم خانواده هستند؟ «سوّل و سالت و سؤال و سیل و سؤل»

انجمن: 

سلام
آیا سوّل و سالت و سؤال و سیل و سؤل ؛ هم ریشه و مترادفند ؟
و آیا ترجمه اصلی ؛ سیل شد و پر و لبریز شد هست ؟
مثال ؛ ... در آیه ۲۵ سوره محمّد ص ؛ .... شیطان سوّل لهم و املی لهم
ترجمه دقیقش ؛ شیطان برایشان ( مغزشان را از باطل ) پر کرد و
برایشان سرریز کرد ؛
لطفا اگر ممکن است ترجمه صحیح را گوشزد کنید .
با تشکر