سوره بروج

از شیر گرفتن کودک در روایات

سلام
آیا در مورد نحوه از شیرگرفتن بچه در روایات نکته ای بیان شده است؟
من شنیدم اگر مادر اناری تهیه کند ونیت کند و اذکاری رابخواند و آن انار را خودش و بچه بخورند، با این روش میتوانن بچه را از شیر بگیرند.
ممنون