سنگ قبر شکسته

"سنگ قبر شکسته" ₪ آی قصه قصه قصه * نون و پنیر و پسته ...

انجمن: 

آی قــصــــه قــصــــه قــصــــه *نــــون و پنیـــــــر و پسـتـــــه

یــــک زن قـــد خـمـیــــــــــده * روی زمیـــــــن نشـسـتــــــه

یــــک زن قـــد خــمیــــــــــده * یـــــــــک زن دلشــکسـتـــــه

کـــه چــادرش خــاکیـــــــه * روی زمیـــــــن نــشسـتـــــه

:Gol:

دست میذاره رو زانــــــــوش * زانـــــوشــــو هی میمالــــه

تندتند میـگه یا علــــــــــــی * درد میــــــکشـــــه مینالــــه

شـکسـتــــه و تـکیـــــــــــده * صــــورت خیــس و گلفـــــام

دست میکشه روی قبــــــــر*قبـــــــر شهیـــــــد گمنـــــام

:Gol:

آب میـــــریـــزه روی قبــــــــر *با دستـــــــــای ضعیـفــــش

قبـرو مـیشــــــــوره و بـعــــد* دست میکنه تـــو کیفـــــش

از تـــــو کـیفش یـه جـعبــــه *خــــرما میـــــاره بیـــــــــرون

میـــــــذاره روی اون قبــــــــر* بــهش میگه مادرجـــــــون

:Gol:

به قربـــون بـی کسیـــــــــت *چـــــــــرا مــــــادر نـــــداری؟

پنج شنبـــــــه هـا بــــه روی*پــای کــــی سر میــــذاری؟

بابات کجاســـت عزیــــــزم؟ *بــــــــــــرادرت خـــــــواهرت؟

حــرفــــی بزن عــزیــــــــــزم *منــــــم جـــــــای مـــــــادرت

:Gol:

نیـــگا نــکن کــــه پیـــــــــرم * نیــــــگا نــــــکن مریضــــــــم

تو هم عین بچّــــه مــــــــی* راســـــت می گــــــم عزیزم

تو هم عین بچّــــه مــــــــی* بچـــــــــه بــــــی نشونــــــم

همون که رفت و با خـــــــود* بــــــــرده گرمــــــی خونـــــم

میـــــــزنه زیــــــر گریـــــــــــه *ســـــرش رو تکون میـــــــده

درمیـــــــاره یــه عکســــــی*از کیفش نشــــــون میــــده

:Gol:

عکســـــو میبوسـه و بــــــعد* میــــــــذاره روی ســـــرش

عکـــــــس بچـه خوبــــــــش* عــــکس علــــــــــی اکبرش

تو هم عین بچّــــه مــــــــی * بچـــــــــه بــــــی نشونــــــم

هــــمــون که رفـــــت و با خـــود * برد گرمـــــی خونـــــه ام

همون که آخرین بــــــــــــــار* وقتــــــی که ترکـــــم می کـرد

نذاشت بـــرم دنبالـــــــــــش *گفت که مامان تــو برگـــــرد

:Gol:

بــــــــــرو کنــــــــــــــار بـابـا * نمــــــی تونــــــه راه بیـــــاد

من خودم دارم میـــــــــــــرم * اونــــــه که تو رو مـــی خواد

گریه ش یهــــو بند میــــــــاد* فکـــــــر میکنــــه و با مکـــث

بغض میــــکنه دوبـــــــــــــاره* خیـــره میشه به اون عکس

:Gol:

دلــم رضــــــا نمـــــــــــی داد*ولـــــــــی بـــــه خـــاطـر اون

دیگه پی اش نـــــرفتــــــــــــم* گفتـــــــم برو مــــــادرجــــون

صورت مـــــن رو بوســــــــــید * بـــــرگشتـــــش و دویــــدش

لبخنـــد زدم زورکـــــــــــــــــی *ســـــــر کــــــوچه رسیــدش

:Gol:

تحملـــــــم تـموم شــــــــــــــد *بــــــه دنبالـــــــش دویــــــدم

ولـــــــــی دیــگه بچـــــــــــه مو* ندیـــــــــــدم و ندیـــــــــــــدم

وقتــــــی رسیدم خونــــــــــــــه* بــابــای پیــــــــــرمــــــــردش

یواشــی زیــــــــر پتــــــــــــــــــو* داشتـــــش گریه میــکردش!

:Gol:

چه شبــــــــــها که به یــــــادش*با گریـــــــــه خوابم می بــرد

باباش چقــــــــدر زورکــــــــــــی *بغضشــــو فرو مـــی خــورد

لـبخنـــــــــدهای زورکــــــــــــــی* اون بغض هــــــای پیرمــــــرد

کارشـــــــو آخــرش کـــــــــــــــرد* مــرد خونـــــم سکتـــه کــــرد

:Gol:

الهـــــــــــــی که بمیـــــــــــــــرم* چشماش به در سفید شــد

آخر نفهمیـــــــــد علـــــــــــــــی* اسیــــــــره یا شهیــــد شـــد

ســــــــــــــــرت رو درد آوردم؟ *بگـــــــم بــــــازم یا بســـــــه؟

آخ الهـــــــــی بمیــــــــــــــــــرم* سنگــــــت چـــــرا شکستـــه؟

:Gol:

عـــــــــیب نـــداره مــــــــــــادرم *یــه کار نـــــــــــــو دستمــــــــــه

دنـــدون رو جیـــــــگر بــــــــذار* سرویســـــــه نــو عروســــــــــه

دختـــــــــر عـــــــذرا پیــــــــــره *تمــــــــــوم بشه ، یه پولـــــــی

دســــــت منــــــو میگیــــــــره* یـــــه سنگ قبر خوشـــــــــــگل

:Gol:

خــــــــودم بـــرات میــــــــــارم*یه کمــی طاقــــــــت بیـــــــــار

با فاطمـــــــــــه میــــامــــــــــــو *رو قبـــــــــر تـــــــو میـــــــذارم

گفتم راستـــــــی فاطـــــــــــمه * رفتـــــــــه به خونـــــه بخـــــت

خیلـــــــــی خونــدم توگوشش*راضــی شدش خیلی سخت

:Gol:

اون نامـــــزدعلـــــــــــــی بــــود *همیـــــــــن علــــــــی اکبــرم

عینهـــــــو دختـــــــــرم بــــــــود *صـــــــدام میـکرد مـــــــــادرم

راستــــــــــــی تو زن گرفتـــــی؟*یا که هنـــــــــوز نامـــــــزدی؟

کاشکی مــــــادرت مـیگفـــــــت *هیچ وقت بهش قـول نـــــدی

:Gol:

راستــــــــی یادم رفت بگـــــــم*از دختــــــــــــرم بهــــــــــــاره

اونم شـــــوهر کرد و رفــــــــــت * شوهرشـــــــو دوســــت داره

خواســـــــتگارکه زیاد داشـــــت* ولـــــی جـــــواب نمــــی داد

میگفت عروســی باشــــــــــــه * وقتــــــــی داداشــــــم بیــاد

:Gol:

بـــــــــــــرای ازدواجـــــــــــــــش * داشتـــش خیلی دیر میشد

به پــــای باباش و مــــــــــــــــن * اونــــــم داشت اسیر میشد

همسنگــــــــر علــــــــــی بـــود * دامــــــــاد و میـــــــــگم ننــه

بــــرای مــــــن از علــــــــــــــی* یــــــــه حرفهایـــــــی میزنـه

:Gol:

میــــــــــگه شــــب حـمله بــود *تــــــــو خیبــــر و تو مجنــون

میــــــــــون تیـــــر و تـــرکــــــش*تــــــــو اون گلولــــــــه بارون

یــــــــه ترکــــــــــش خمپـــــــاره *خــورده تـــــــوی گردنــــــش

دیگه تــــــــــو اون شلوغـــــــــی *بچـــــــــــه ها ندیدنـــــــــش

:Gol:

همه اش چــــرا تو حرفـــــــــــام *یاد علــــــــی می افتــــــــم

کجا بودیــــــــــــم عزیــــــــــــــزم * دختـــــرمــــــــو می گفتـــــــم

کنــــــــار ســـــــــفره عقـــــــــــد* وقتــــــــی اونو نشــــونـــدن

یادم نمیره هــــــــــیچ وقـــــــــت * وقتـــــــی خطبـــه رو خوندن

:Gol:

وقتــــــــــی که گفتــــــــن عروس * رفتـــــــــــه که گل بچینـــــــه

با گریــــــــه گفت که رفتــــــــــــه* داداششـــــــــــو ببینــــــــــه

دوبـــــــــــاره و ســــــــــــه بــاره*جلـــــــــوی چشـــــم دامـاد

تمــــــام جبهـــــه رو گشـــــــت * گریـــــــه کرد و جـــــواب داد

:Gol:

رویـــــــــــم سیــاه مـــــــــــادرم* ســــــــــــــــرت رو درد آوردم

آخ آخ ، راستــــــــــــی ببینــــم *قـــــــــرص قلبمـــــو خــوردم

بغضــی کـرد و دستــــــــــــــای* لرزونـــــــــو کرد تو کیفــــش

دســـتـــــــــای پینــه بستـــش * اون دستــــــــای ضعیفـــش

:Gol:

دست هایــی که جــــــــــا داره * آدم بــــــــــراش جـــــون بده

اون دستـــــای ضعیفـــــــــــــش * کـــــــه عرشـــو تکــون میده

اون دستـــــــای ضعیفــــــــــــی* کــــــــه پرشـــــــده ز پینـــــه

اون دستــــــای ضعیفــــــــــــی * کـــــــــــه مـــــــرد آفرینــــــــه

:Gol:

دســـــت گذاشت رو زانـــوش* همـــــون کوه عشق و صبـــر

با یاعلــــــــــــــــــی بلند شـــد * بلنــــد شــــــد از روی قبــــر

گفت دیـــــگه بــاید بــــــــــــرم* قرص هامــــــــو نخـــــــوردم

حـــــلال بکـــــــن عزیــــــــــــزم* ســــــــــــــــرت رو درد آوردم

:Gol:

بازم مــــــــــــــیام کنـــــــــــارت * عزیزکـــــــــم شنیـــــــــدی؟

تــــــو هم عین بچه مـــــــــــی * بـــــــــوی اکبــــــرو میــــدی

هــــــــی اشــــــــکهای پیــرزن * زصورتـــــــــش میچکیـــــــد

دور شــــــــد از ســــــر قبــــــــر*ســــــــر قبــــــــر اون شهید

:Gol:

شهیدی که سکتـــه کــــــــــرد* بـــابـــای پیرمــــــــــــــردش

خواهر اون وقت عقــــــــــــــد * همـــــــه ش گریه میکردش

اون که تا حــــالا غیـــــــــــر از * فاطمــــه مــادر نداشـــــــت

تیرخــــــورده بود گردنـــــــــش * روی تنـــــش سر نداشــــت

:Gol:

دستـــــهای اون شهیــــــــــد* بــــه پشــت مــــادرش بـود

مـــــادر نفهمیــــــــــــد که اون * علــــــــی اکبـــرش بــــــود

مـــــادرو همراهــــــــــــی کرد* گفــــــــت که مهربونــــــــم

غصـــه نـــــخور مـــــــــــــادرم * تمامشــــــو مـــی دونـــــم

:Gol:

آی قــصـــه قــصـــه قــصـــه * نــــون و پنیـــــــر و پسـتــــه

خواهــــــری که با گریـــــــــــه* ســــــــر سفره نشستـــــه

یــــــک زن قـــد خمیـــــــــــده *ســــنگ قبــــر شکستـــــه

گریــــــــه هـــای پیرمــــــــــرد* بگـــــــــم بازم یا بســـــــــه؟