سلیمان ، نامه ، بلقیس

ماجرای حضرت سلیمان و ملکه سبأ

سلام. آیا با توجه به آیات سورۀ نمل، حضرت سلیمان با توسل به تهدید و زور، ملکۀ سبأ را به ایمان آوردن به دین خدا، دعوت کرده است؟