سلام آخر نماز

چگونگی تشهد و سلام نماز در فقه اهل سنت

سلام علیکم

می خواستم چگونگی انجام تشهد و سلام نماز و صیغه ی آنرا در نزد اهل سنت بیان فرمائید.

آیا انجام روش آنان در نماز ما مجزی است؟

متشکرم.