سقراط

سقراط زنده حقیقت است؟ یا هلاک شده جاهلان؟

انجمن: 

سلام

اشخاص نا مسلمانی که در راه رسیدن به حقیقت قدم برمیداشتند، و در این راه کشته یا و فوت شدند، آیا امید آن هست که در آن جهان مورد عنایت و لطف پروردگار باشند؟

برچسب: 

فلسفه غرب - سخنرانی - کتاب و معرفی کتاب ومقاله


اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم


تاریخ فلسفه غرب

سخنرانی حجة الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه
 1. 01:23:44 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 1
 2. 01:22:56 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 2
 3. 01:16:23 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 3
 4. 01:24:01 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 4
 5. 01:16:46 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 5
 6. 01:17:58 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 6
 7. 01:21:20 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 7
 8. 01:15:57 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 8
 9. 57:05 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 9
 10. 22:44 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 10
 11. 01:23:26 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 11
 12. 01:31:55 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 12 بخش اول
 13. 01:31:55 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 12 بخش دوم
 14. 01:15:39 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 13
 15. 42:01 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 14
 16. 01:07:23 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 15
 17. 01:12:23 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 16
 18. 01:19:23 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 17
 19. 01:08:08 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 18
 20. 01:14:08 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 19
 21. 01:14:19 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 20
 22. 51:37 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 21
 23. 01:12:13 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 22
 24. 01:16:33 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 23 جلسه اول
 25. 01:16:33 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 23 جلسه دوم
 26. 01:21:46 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 24
 27. 46:05 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 25 - بخش اول
 28. 46:05 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 25 بخش دوم
 29. 01:06:25 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 26
 30. 44:58 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 27
 31. 57:25 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 28
 32. 01:14:12 تاریخ فلسفه غرب-جلسه 29

منبع: راسخون

یاحق