سخاوت

برتری جاهل سخاوتمند بر عالم بخیل ؛ چرا؟

در احاديث آمده است که « جاهل سخاوتنمند ، نزد خداوند محبوبتر از عالم بخيل است ».

با توجه به مقام و ارزش علم ، چرا سخاوتمند باید از عالم بخیل مقام بالاتری داشته باشد؟ به چه استدلالی؟