سال جهاد اقتصادی

پیام های کوتاه و اشعار زیبا با مضامین سال جهاد اقتصادی


[="blue"]امید که حق سرور و شادی بدهد
شوری چو نسیــم بامدادی بدهد

امید که حضرتش در این سال جدید
توفیق[="darkgreen"] " جهـــاد اقتصــــادی " [/]بدهد[/]