سؤال و جواب در قبر

نکیر و منکر

انجمن: 

آیا نکیر و منکر میتوانند در این دنیا بر انسان ظاهر شوند و به او اخطار بدهند؟ یا فقط هنگام مرگ بر انسان ظاهر میشوند؟


کارشناس بحث : صالح