زنان و خواندن دعای ماه رجب

آیا دعای مخصوص ماه رجب فقط برای آقایان است؟

انجمن: 
آیادعای رجبیه برای آقایان است خانم هاکه ریش ندارند نمی توانندبخوانند؟