روح، خدا، انسان، اشرف، مخلوقات، شیطانی

اگر روح خدایی داریم چرا اعمال شیطانی انجام میدهیم!

انجمن: 


سلام
با توجه باینکه خداوند از روح خودش در کالبد انسان دمیده پس باید یک موجودی خدایی والهی باشد .
اما بر عکس
موجودی شرور و به دنبال شهوت و ظلم و ستم و کشتار و گسترش فقر وفساد و اعتیاد و دست به انواع جنایات زده است !
چگونه می شود . روح خدایی داریم
ولی اعمال شیطانی و بیشتر متمایل به شیطان تا خدا !
چرا !
با تشکر