روایات ذیل حدیث

اختلاف در نقل شأن نزول یک آیه

با سلام...دربسیاری از موارد در کتاب های تفسیر دیده میشود که برای بیان شان نزول یک آیه یا مفهوم ایه نقل های متعددی را از چند معصوم می آورند که باهم متفاوت است و بعد از توضیحات و بیان دلیل یک نقل را از میان همه صحیح تر می داند ..دراینجا چند سوال پیش می آید:
1-رد کردن نقل های دیگر به معنای عدم صحت آنها است؟؟اگر نقل های دیگر صحیح نباشد که اصلا نباید به عنوان حدیث بیان شود!!!
2-اگر همه این نقل ها از نظر علم رجال و راویان صحیح هستند به دلیل تفاوت آنها این شبهه به وجود می آید که چرا شان نزول یک آیه یا توضیح آن از نظر دو معصوم متفاوت است؟؟