رفتن به مزار ممنوع

رفتن خانمی که زایمان کرده بر سر مزار تا 40 روز

سلام. میگن کسی که زایمان کرده تا40روزسره مزارنره، ایا این مطلب درسته؟