رشته فلسفه

رشته فلسفه در دانشگاه و موسسات حوزوی

سلام
رشته فلسفه در کدام یک از دانشگاه یا حوزه یا موسساتی مثل موسسه ایت الله مصباح قویتر هست؟ با تشکر