رابطه با اموات

رابطه با اموات

انجمن: 

به نام او
آیا اگر ما در زندگی با امواتم حرف بزنیم آنها متوجه می شوند ؟ و آیا پس از مرگ روح همه ی بستگان به هم می رسند و می توانند باهم ارتباط برقرار کنند؟