دست راست

درخواست احکام مربوط به انگشترها

انجمن: 

ببخشید می خواستم احکام انگشتر کردن در هر یک از دستها را برای زن وبرای مرد جدا جدا توضیح دهند لطفا
مثلا اینکه می گویند اشاره نشانه یک چیز و مثلا گویند حلقه کردن در انگشت کوچک بر زن مکروه است و غیره اگر می شود همه را توضیح دهید