داروین فرگشت

خلقت آدوم و حوا و نظریه فرگشت

با توجه به این که نظریه داروین در مورد فرگشت قوی ترین تئوری اثبات شده علمی است(مثل جاذبه) بحث آدم و حوا افسانه است؟