داروخانه پروردگار خدا مواد خوراکی شبیه اعضای بدن علم

داروخانه پروردگار ◄ ◄ ◄شباهت عجیب میوه ها با اعضای بدن

انجمن: 

جالبه كه يه ميوه اي شبيه يكي از اعضاي بدن باشه و براي همون قسمت بدن هم فايده داشته باشه :!!!: