خودش

خالق خدا خودش است. آیا این حرف پایه روایی دارد؟

انجمن: 

سلام. بعضا دیده شده که گفته میشود خالق خدا خودش است. آیا این حرف پایه روایی دارد؟