خداشناسی

بررسی دیدگاه های آیت الله مرتضی رضوی در خداشناسی

انجمن: 

سلام وقتتون بخیر

ببخشید می خواستم بدونم که آیا برای خداشناسی می توان از مطالب آیت الله مرتضی رضوی(بینش نو) استفاده کرد؟

ایشان مورد تایید هستند؟

ساده ترین راه اثبات خدا به یک کافر

سلام به مومنین و روزه داران.
میدونم این وقت روز گرسنه اید و حوصله هیچی ندارید.

ساده ترین راه اثبات خدا به یک کافر چیست؟

نتیجه نگرفتن از توسل به اولیای الهی

ظاهراخدابرای اولیا ومعصومین که واسطه های کرامات الهی هستندوبندگان ارزشی قائل نیست گاه می شودیک معصوم یایک عارف الهی واسطه خیراست اماچراخدابه خاطراین بنده فیض ورحمت خودرادریغ می کندیامگرخیروصلاح معصوم جداازصلاح خدااست

گناه کبیره و عذاب دائمی در جهنم

اعتقادی:وقتی بنده ای توفیق گناه صغیره پیدا نکردگناه کبیره می کندچراخدااهل معامله نیست یک گناه صغیره یک آتش مختصردرجهنم. بهترازعذاب کبیر نیست

شکر نعمات الهی و نزول عذاب

چرادرمواردی شکرنعمات الهی باعث نزول عذاب می شود؟

اختیار و داشتن امکان تغییر سرنوشت

باتوجه به اینکه درسرنوشت انسان به دست خوداوست چراخدابه حال دل بنده توجه نمی کندوبه اوبی احترامی می کندشایدبنده بخواهدصلاح خودرابه صلاح خداترجیح دهدآیاباوجوداختیاری که داردنمی تواند؟