ختم چهل روز

ختم چهل روز

انجمن: 
صبح بخیر من ختم 40 روز ذکر برداشتم که بخوانم البته نذر نکردم چه ساعتی بخونم ولی دیروز یادم رفت بخونم اشکال نداره امروز دوبار ذکر بخونم یا باید وباره از اول شروع کنم؟