حیات مادی

چرا خداوند باید ما را اجباری به دنیا بفرستد؟؟

انجمن: 

من قانع نشدم از اینکه چرا وقتی خدای ما عادل و خوب هست چرا باید ما را اجباری به دنیا بفرستد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟