حکمت متعالیه، نیایش و دعا، نظام علی و معلولی

نیایش از منظر حکمت متعالیه و فلسفه اسلامی

انجمن: 

چرا انسان باید نیایش و پرستش خدا را در زندگی اش انجام دهد؟
ددلایل عقلی و نقلی آن را بیان کنید و نظر حکمت صدرایی در مورد نیایش و دلایل وجود آن چیست؟