حضور امام حسن در ایران

سفرهای امام حسن(ع) به ایران

امروز در رادیو یکی از سخنرانان در مورد امام حسن گفتن که ایشون طی کشورگشائی های خلیفه دوم دو بار به ایران سفر کرد ومسیر دقیق وشهرهائی که ایشان از آن گذشت را هم ذکر کرد ویک بار هم در کشورگشائی افریقا شرکت کرد والبته ایشون میگفتن که ایشون فقط از جنبه تبلیغ اسلام حضور داشتن
لطفا اعتبار این گزارش ها وکیفیت حضور ایشون در این جنگ ها را بفرمایید