حضرت علمیه، تعین اول، تعین ثانی، اعیان خارجی.

شرح حضرت علمیه و رابطه آن با تعین اول و ثانی و اعیان ثابته

سلام علیکم

منظور از حضرت علمیه اعیان ثابته است یا اعم از اعیان ثابته تعین اول احدیت و تعین ثانی واحدیت را هم شامل میشود؟ اگر احدیت و واحدیت هم در مقام علم باشند و نه عین در نتیجه اسماء احد و الله و رحمان که در مرتبه احدیت و واحدیت اند چطور اثربخشی فراتر از علم در خارج دارند طوریکه تمام اسماء فعلی به اسم جامع الله برگشت دارد؟

باتشکر