حدید صینی

آیا سنگ حدید صینی باعث دوری اجنه می شود؟

سلام.

آیا سنگ حدید صینی با حکاکی دعای هفت جلاله باعث دوری اجنه و شیاطین می شود؟ واقعا روی اجنه تاثیر داره؟