جمع

موضوعات ارجاعي جهت جمع بندي كارشناس نشاط

[="Black"]موضوعات ارجاعي جهت جمع بندي كارشناس نشاط

با سلام

برچسب: 

چرا شيعه نماز را جمع مي خواند؟

انجمن: 

1- روايات فراواني داريم كه پيامبر اكرم (ص ) در مدينه بدون ضرورت نماز ظهر و عصر و نيز مغرب و عشا را متصل خواندند. از برخي از صحابه نيز همين عمل نقل شده است . ائمه اطهار(ع ) نيز آن را مشروع دانسته اند. لذا شيعه فتوا به جواز جمع مي دهد.