جزا،اعمال،چگونگي،مرگ،نفس،موقتي،داستان،

چگونگی جزای اعمال بعد از مرگ

سلام
داستان هاي زيادي در مورد تجربه افراد از مرگ موقتي وجود دارد كه حاكي از اين است كه بعد از جدا شدن از كالبد مادي اوضاع و احوال نسبتا خوبي داشته اند...و البته برخي از روح شناسان غربي هم اذعان دارند كه نفس آدمي بعد از مرگ به هرآنچه كه در دنيا به آْن مايل بوده اشتغال پيدا ميكند..

سوال اين هست كه اين گزارشات ، چگونه با فلسفه جزاي عمل و مواجه شدن با اعمال قابل جمع است؟