تکان خوردن بدن در حال قرائت اذکار نماز

تکان خوردن بدن در حال قرائت اذکار نماز

اگر در حین قرائت اذکار نماز چندین بار بعلت برخورد دیگران بدنم دچار حرکت شد نماز صحیح است؟