توکل برخدا در برابر نحوست

منبع حدیث: «هر کس بر خدا توکل کند و ...»

سلام
در برخی از سایت ها این روایت به پیامبر منسوب شده است،آیا انتساب چنین روایتی صحیح است اگر منبعی برای آن پیدا کردید ذکر کنید:

پیامبر فرمود:
هر کس برخدا توکل کند و هیچ گاه ملاحظه سعادت و نحوست روزها را ننماید خداوند او را یاری خواهد نمود و عهده دار او خواهد شد.