تفسیر سروه شمس

تفسیر آیه « وَاللَّيلِ إِذَا يغْشَاهَا » چیست ؟

انجمن: 

درود

مهر مندانه در باره ی آیه ی چهارم سوره ی خورشید وَاللَّيلِ إِذَا يغْشَاهَا روشنگری نمایید که ینی چه ؟