تعبدیات

خرید زمین مستحب ، فروش زمین قبیح ؛ چرا؟

width: 700 align: center

[TD="align: center"]با نام و یاد دوست

[/TD]

[TD="align: center"][/TD]


کارشناس بحث: استاد مستنبط

[TD][/TD]