تضاد بین فتواهای یک مرجع

در صورت تضاد بین فتواهای یک مرجع، تکلیف چیست؟

با سلام و احترام

وقتی بین دو حکم یک مرجع تضاد وجود داشته باشد
باید چه کار کنیم؟
مثلا یک جا گفتند رضایت گرفتن از مالک لازم است حتی اگر کار شما مصداق تصرف در ملک نباشد.
یک جا گفتند رضایت گرفتن از مالک لازم است به شرطی که تصرف صدق کند. و اگر تصرف صدق نکند رضایت گرفتن لازم نیست.

حالا تکلیف من چیست؟ باید به کدام یک عمل کنم؟