تحمیلی

ازدواج تحمیلی!!

سوال یکی از کاربران:

من دختری هستم 20 ساله که تحمیل و اصرار بیش از خانواده بر این است که با یکی از بستگان ازدواج کنم، اگر من مجبور بشوم قبول کنم، آیا درسته که شاید خداوند این طوری مصلحت دانسته؟ آیا این حرفایی که علاقه بعد از ازدواج به وجود میاد درسته؟!

لایه های پنهان جنگ

انجمن: 

[="Arial"][="DarkOrchid"]

به نام خدا...

کنت دمارانش(رئیس سابق سازمان جاسوسی فرانسه)
«ایران یکی از قدرت های واقعی منطقه است که دارای ذخایر عظیم نفت در قلمرو وسیع و پرجمعیت خود می باشد؛ هزاران سال است که این امپراتوری به عنوان تنها قدرت مسلط کل منطقه شناخته شده است . اکنون در زمان آیت الله خمینی این قدرت چندین برابر شده است».

پیام کنت دمارانش به صدام در خصوص امام خمینی:
« در مورد این مرد (آیت الله خمینی) هوشیار باش . هیچ چیزی خطرناکک تر از جنگلی که آتش گرفته باشد ، نیست.
زیرا بادهای قوی به آن می وزد و آن آتش می تواند مرزهای فکری و کشورهای همسایه را نیز فراگیرد.»


منبع: -(جنگ جهانی چهارم، دیپلماسی و جاسوسی در عصر خشونت)
کنت دمارانش
-کمیته فرهنگی ستاد راهیان نور خراسان رضوی[/][/]