بوسیدن دست پدر و مادر ، احادیث

با توجه به احادیث، آیا بوسیدن دست پدر و مادر جایز است؟

آیا بوسیدن دست پدر و مادر جایز است؟

چون در تحف العقول حدیثی از امام رضا (ع) است که می فرماید: مرد دست مرد دیگری را نبایستی ببوسد، چراکه بوسیدن دستش همانند نماز گزاردن بر وی است؟

در کتاب کافی احادیثی است که دلالت بر جواز بوسیدن دست می کند. امام صادق (ع) می فرماید:
" سر شخص یا دست او نباید بوسیده شود، مگر دست رسول خدا یا کسی که از او قصد رسول خدا شود".

یا شخصی می گوید بر امام صادق (ع) وارد شده و دست ایشان را بوسیدم، سپس فرمود جایز نیست دست کسی بوسیده شود، مگر دست انبیای الاهی یا اوصیای آنان."