بریدن سر

چرا کارد گلوی اسماعیل را نبرید ولی گلوی امام حسین (ع) را برید؟

چرا کارد گلوی اسماعیل رانبرید ولی گلوی امام حسین رابرید

فلسفه بريدن و سرانجام سرهاي مقتولين و شهداي كربلا چه بود و.....


با سلام

چرا سرهاي شهداي كربلا را از تن جدا كردند ؟ سر چند نفر جدا شد و بر سر نيزه رفت ؟

اصلا فلسفه اين اقدام اجرا حد و حكم اسلامي بود يا به منظور ديگري رئوس را قطع ميكردند ؟

آيا در عهدين نيز اين حكم سابقه دارد ؟!

عاقبت سرهاي فرستاده شده به كاخ يزيد چه شد ؟