برهان فقر وجودی

اثبات فقر جهان هستی

بسم الله الرحمن الرحیم

در مباحث اثبات وجود خداوند و مباحث علیت به این مساله بر میخوریم که گفته میشه جهان هستی چون فقر دارد نیاز به خداوند دارد ، و خداوند چون غنی است نیاز به علت ندارد !

میخواستم بدونم فقر جهان هستی یا غنی بودن خداوند چطور اثبات میشه ؟