برهان صدیقین، براهین اثبات خدا، خداشناسی

راه های اثبات خدا

میخواستم راه های اثبات خدا رو بهم توضیح بدید تا بتونم به دیگران انتقال بدم .

تقریر صحیح برهان صدیقین

معمولا از برهان صدیقین به عنوان بهترین برهان برای اثبات وجود خدا و حتی صفاتش نام برده میشود لطفا کسی که این برهان را تا این حد یقینی میداند تقریر مورد قبول خود از آن را بیان کند اگر به صورت مقدمات و نتیجه باشد چه بهتر