برداشت

٭٭٭٭٭ نکته ها + برداشت ها = برداشت شما چیست ؟ ٭٭٭٭٭

به نظر شما این سخن از کیست ؟
و مراد چیست ؟
و از کدام آموزه وحیانی الهام گرفته ؟

عروس حضرت قران نقاب آنگاه بر اندازد
که دار الملک قران را مجرد بیند از غوغا

؟؟