بدون وارث

ارث زن از شوهر بدون وارث

انجمن: 

عرض سلام و ادب

چگونگى ارث زن از شوهرش در صورتى كه وارث ديگرى نباشد را بيان فرماييد.

متشكرم