بازگو کردن اسرار در محیط خانواده

بازگو كردن اسرار در محيط خانواده

بازگو كردن اسرار در محيط خانواده ونزد همسر تا چه حدي مجاز است؟