بارداری بدون رضایت همسر

چرا بارداری زن بدون رضایت شوهر اشکال ندارد؟

سلام علیکم  مراجع میفرمایند که اقدام به بارداری بدون اذن شوهر مانعی ندارد ؟ایا این حکم با توجه به موقعیت و اضطرار  قرن اخیر بیان شده؟؟ چون وقتی پدر توانایی تامین و مخارج و.. را ندارد و راضی نیست این کارحق الناس محسوب نمی شود ؟ ایا این نوعی دست درازی در اموال غیر محسوب نمی شود ؟هر چند خودم می دانم روزی رسان خداست