اهل ، قرآن ، ذکر ، کتاب

چرا در قرآن کلمه «اهل الکتاب» به كرات آمده اما «اهل القرآن» نیامده است؟

انجمن: 

سلام

چرا در قرآن کلمه «اهل الکتاب» به كرات آمده اما «اهل القرآن» نیامده است؟

به نظر اساتید جواب چیست ؟!