انسان؛ انسانیت؛ تکامل ؛ پروژه نیمه تمام

انسان یک پروژه ی ناتمام است

انجمن: 

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

تا کنون به یک پروژه نیمه تمام برخورده اید ؟ چه نظری در باره ی آن دارید ؟

قطعاَ نتیجه ی این پروژه و تکمیل آن نیازمند تشخیص این مطلب است که توقف پروژه در چه مرحله ای صورت گرفته است واین که تا تکمیل پروژه چه مراحلی باقی مانده است .
درعالم خلقت با توجه به آیات قرآن کریم انسان یک پروژه نیمه تمام است . به زمین فرستاده شده تا این پروژه تمام و تکمیل شود . برای انسان قواعدی تکوینی و تشریعی و تدوینی وضع شده تا هندل او دراین مسیر تکامل باشد اکنون ۳سؤال اساسی برای تکمیل این پروژه ناتمام مطرح است .

۱- چرا انسان قبل از تکامل روحی وجسمی به صورت نیمه کاره !!! خلق شد ؟

۲ - تکامل انسان با توجه به آیات قرآن کریم و همچنین علم روز بیولوژیک (اعم از روانشناسی - رفتار شناسی - غریزه شناسی - اخلاقیات - احساس شناسی -اندام شناسی و......) چگونه میسر است ؟

۳-آیا مفهوم خلیفةاللهی انسان در زمین میتواند مؤید این نظریه باشد که انسان مسئول تمام کردن پروژه ی نیمه تمام خود است . اگر آری !چرا ؟ اگر خیر ! چرا؟