امربه معروف برای نماز

با تارک الصلوة چه کار کنیم؟

برای روشن شدن مسئله می تونید بگید:

ترك نماز چه آثار و عواقبي به همراه دارد؟