امام زمان مانند روحانیون لباس می پوشد

آیا امام زمان مانند روحانیون لباس می پوشد؟؟!!

انجمن: 

[="Navy"]سلام
اشخاصی که امام زمان را دیده اند ایشان را با لباس روحانیت دیده اند؟؟ آیا ایشان مانند انسان های عادی لباس می پوشند و در جامعه حضور دارند؟؟
[/]