الواح و ده فرمان حضرت موسی

الواح و ده فرمان حضرت موسی چیست ؟

الواح و ده فرمان حضرت موسی چیست ؟
هنگامی که سه ماه از خروج بنی اسرائیل از مصر گذشته بود حضرت موسی علیه السلام ماموریت یافت برای گفتگو با خداوند به بالای طور(کوه) سینا برود . وی در آنجا دو لوح د ریافت کرد که فرمانهای خدا ب رآن نقش بسته بود . قرآن کریم از الواح به صیغه جمع نام می برد ( اعراف:145). از جمله آن فرمانها ده حکم بسیار مهم است که به ده فرمان مشهور است :
1. برای خود خدایی جز من نگیرید.
2. به بت سجده نکنید.
3. نام خدا را به باطل نبرید.
4. شنبه را گرامی بدارید.
5. پدر ومادر را احترام کنید .
6. کسی را به قتل نرسانید.
7. زنا نکنید.
8. دزدی نکنید.
9. بر همسایه شهادت دروغ ندهید.
10.به اموال و ناموس همسایه طمع نورزید.
تفصیلاتی درباره این احکام در باب بیست ویک به بعد سفر خروج آمده است.