اعتماد به نفس، احترام به خود،

استفاده از تکنیک خود دوست داری صحیح

سلام
از استاد حامی میخواستم در مورد مطالب زیر راهنمائی ونکات که بتونیم استفاده کنیم را معرفی کنند
همین طور کتاب یا کتبی که در مورد کسب توانایی زیر مفید هستند معرفی کنند

"استفاده از تکنیک خوددوست داری صحیح

بالا بردن احساس خوب، نسبت به خود و دوست داشتن خود به حد کافی، تا این که جام خالی از مهر وجود را کم کم پر کنیم تا به دلیل خالی بودن، نیازمند گدائی کردن آن از دیگران نباشیم.

-بالا بردن اعتماد به نفس خود و از بین بردن حس حقارت و خود کوچک بینی در خود"