اسما الهی

حکم اسمائ مبارکه

بنام خدا
حکم اسمائ جلاله:Gol:
لمس کردن کلمه( بسمه تعالی) ویا (ا...)که به جای کلمه الله می نویسند بدون وضو چه حکمی دارد؟
امام: مس اسمای باری تعالی یا جزئی از انها-به هر زبانی وکیفیتی که نوشته شده باشد- بدون وضو جایز نیست.
تبریزی،خامنه ای،سسستانی،فاضل،مکارم ونوری:اشکال ندارد.(هر چند بهتر است که مس نکنند)
بهجت وصافی:بنابراحتیاط واجب،بدون وضو مس نکنند.
وحید: مس(ا...)اشکال ندارد ولی مس( بسمه تعالی )بنابر احتیاط واجب جایز نیست.